• داور نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دانشگاه یزد
  • رییس بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند طی سال های ۸۰ – ۷۸ و ۹۱ – ۸۹
  • معاون آموزشی دانشکده صنعتی معدنی زرند ، ۱۳۸۴-۱۳۸۳
  • رییس دانشکده صنعتی معدنی زرند ، ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴