الف – تعداد ۱۲۰ پروژه کارشناسی در مجتمع آموزش عالی زرند و دانشکده فنی دادبین کرمان طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸

ب- تعداد ۱۰ پروژه در سطح کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور در مجتمع آموزش عالی زرند طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷