• تدریس دروس ایمنی و نجات، نگهداری، پیشروی، تهویه و آتشباری در معادن(مقطع کاردانی)، مجتمع آموزش عالی زرند، سال های۱۳۹۰ – ۱۳۷۴
  • تدریس دروس نگهداری، اقتصاد معدن، تهویه و حفر چاه و تونل در معادن(مقطع کارشناسی)، مجتمع آموزش عالی زرند، سال های ۱۳۹۸ – ۱۳۷۴
  • تدریس دروس  بررسی فنی و اقتصادی ، تهویه پیشرفته و آتشباری پیشرفته در معادن(مقطع کارشناسی ارشد)، مجتمع آموزش عالی زرند، سال های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۰