• پژوهشگر نمونه، دانشکده صنعتی معدنی زرند، در سال تحصیلی ۸۲-۸۱
  • پژوهشگر نمونه،دانشکده صنعتی معدنی زرنددر سال تحصیلی   ۹۶-۹۵